Documentatie Woonplaatsbeginsel 2022

Via deze pagina bieden wij altijd een up-to-date overzicht van de meest relevante documenten voor gemeenten en zorgaanbieders. Er zijn ook stukken die zijn gepubliceerd voorafgaand aan het uitstel van 2020. Deze zijn toegevoegd om een zo volledige mogelijk beeld te schetsen.

Algemeen

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 9-2-2021 | i-Sociaal Domein
Feb’21, 31 slides – In de presentatie staat de laatste update vanuit i-Sociaal Domein richting gemeenten en zorgaanbieders. Via de link is de video op Youtube terug te zien. De Q&A is op 25 februari gepubliceerd en geeft inzicht in de meeste recente antwoorden vanuit de projectorganisatie.
Download Presentatie
Opname Webinar
Download Q&A

Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 9-2-2021 | Landelijk Softwareleveranciersoverleg (SLO)
Feb’21, 33 slides +3 pagina’s – Op 9 februari zijn softwareleveranciers binnen het Sociaal Domein geïnformeerd over de implementatie van het Woonplaatsbeginsel.
Download Presentatie
Download Q&A

Simulatie CBS Vernieuwd Woonplaatsbeginsel mei 2019 | CBS
Mei’20, databestand – Het CBS heeft in mei 2020 een databestand gepubliceerd met een simulatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel. Mei 2021 wordt een nieuwe update verwacht.
Download Simulatie

Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen | i-Sociaal Domein
Februari’21, 5 pagina’s – Een uitwerking van het stappenplan om een selectie te maken van de jeugdigen
Download Stappenplan

Factsheet over uitleg aansluitend verblijf | VWS
Februari’21, 2 pagina’s – Een uitleg over de definitie aansluitend verblijf.
Download Factsheet

Routekaart implementatie nieuw woonplaatsbeginsel | i-Sociaal Domein
Februari’21, 5 pagina’s – Een duidelijke routekaart voor zowel gemeenten en zorgaanbieders op gedeeld in 4 fases.
Download Routekaart

Handreiking stroomschema 2.0 | Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen
Januari ’21, 3 pagina’s – Toelichting op onze toewijzingstool
Handreiking Stroomschema

Referentiegroep 11 november | i-Sociaal Domein
November’20, 14 slides – De presentatie van een online bijeenkomst van de referentiegroep. Agenda punten: mededelingen, werkwijze toepassen nieuwe woonplaatsbeginsel, realisatie zorgcontinuering en een vooruitblik.
Download Presentatie

Het implementatieplan ‘Wijziging woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet’ (versie 1.0) | i-Sociaal Domein
Oktober ’20, 21 pagina’s – De kaders, wijze van aansturing en uitvoering, de fasering en aanpak, de communicatie en de procesbeschrijving van de transporttool.
Download Implementatieplan

Notitie: Toepassen WPB op huidige populatie| i-Sociaal Domein
Januari ’21, 4 pagina’s – Een toelichting over hoe het Woonplaatsbeginsel moet worden toegepast op de huidige populatie.
Download Notitie

Notitie: Toepassen WPB op nieuwe instroom| i-Sociaal Domein
Januari ’21, 4 pagina’s – Een toelichting over hoe het Woonplaatsbeginsel moet worden toegepast op de nieuwe instroom.
Download Notitie

Nieuw woonplaatsbeginsel per 01-01-2022 | VNG
April ’20, 1 web pagina’s – Toelichting op het nieuwe woonplaatsbeginsel, een korte toelichting op de migratievoorziening, toelichting op de werkzaamheden en tijdslijnen gemeenten en een toelichting op de gevolgen en mogelijke tijdslijnen voor zorgaanbieders.
Naar website VNG

Implementatieadvies woonplaatsbeginsel (versie 0.2) | i-Sociaal Domein
Januari ’20, 7 pagina’s – Onderbouwing van het voorafgaande onderzoek en een toelichting op de gegeven conclusies en adviezen.
Download Implementatieadvies

Voor gemeenten

Toelichting verdeelvoorstel en samenvatting t.b.v. adviesaanvraag ROB | BZK
Jan’21, 35 +31 pagina’s – Het nieuwe Woonplaatsbeginsel heeft invloed op het nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds en wordt daarom diverse keren in het verdeelvoorstel benoemd. In de bijlage van het voorstel (pagina 4-10) is een inschatting gemaakt van de impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel per gemeente.
Download Voorstel
Download Bijlage Voorstel

Aan de slag met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd | VNG
December ’20, 1 pagina – Gemeenten Voorst en Gemeente Amsterdam delen hun ervaring tot dusver met de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
Naar website VNG

Wat is migratievoorziening?| i-Sociaal Domein
April ’20, 4 pagina’s – Een algemene toelichting op de migratievoorziening.

Belangrijke kanttekening: De eerder ontworpen migratievoorziening sneuvelde in mei ’20 vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag om voor dit doel persoonsgegevens (centraal) te verwerken en de BRP vanuit een centraal punt te kunnen raadplegen. Op individueel niveau is er geen bezwaar, omdat dit hoort bij een goede vervulling van de taken.
Download

Memo VNG Informele consultatie | VNG
April ’20, 5 pagina’s – Informele consultatie gericht aan aan de gemeenten.
Download Memo

Instructiedocument over werking en gebruik migratievoorziening | i-Sociaal Domein
April ’20, 12 pagina’s – Dit document is bedoeld voor een informatieanalist of een vergelijkbare functie. Het is bedoeld om een handreiking te bieden voor de werkzaamheden die plaats moeten vinden om van de te realiseren migratievoorziening gebruik te kunnen maken.

Belangrijke kanttekening: De eerder ontworpen migratievoorziening sneuvelde in mei ’20 vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag om voor dit doel persoonsgegevens (centraal) te verwerken en de BRP vanuit een centraal punt te kunnen raadplegen. Op individueel niveau is er geen bezwaar, omdat dit hoort bij een goede vervulling van de taken.
Download

Voor zorgaanbieders

Er is in 2021 nog geen extra informatie gepubliceerd gericht aan de zorgaanbieders. Zo zijn essentiële vragen met betrekking tot de zorgcontractering nog onbeantwoord. Wel is in 2020 een handreiking gepubliceerd aangaande het migratieproces. Zie echter ook de daarbij horende kanttekening.

Handreiking migratieproces voor zorgaanbieders
April ’20, 5 pagina’s – Dit document geeft inzicht hoe het migratieproces eruit ziet en welke tijdslijn zorgaanbieders in 2020 konden verwachten.

Belangrijke kanttekening: De eerder ontworpen migratievoorziening sneuvelde in mei ’20 vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag om voor dit doel persoonsgegevens (centraal) te verwerken en de BRP vanuit een centraal punt te kunnen raadplegen. Op individueel niveau is er geen bezwaar, omdat dit hoort bij een goede vervulling van de taken.
Download Handreiking