Documentatie Woonplaatsbeginsel 2022

Via deze pagina bieden wij altijd een up-to-date overzicht van de meest relevante documenten voor gemeenten en zorgaanbieders. De documenten zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen:

1. Artikelen over het Woonplaatsbeginsel
2. Projectdocumentatie
3. Definitie Woonplaatsbeginsel
4. Webinars
5. Begroting 2022
6. Ervaringen
7. Zorgcontractering
8. Wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel
9. Handleiding Stroomschema Toewijzingstool

1. Artikelen over het Woonplaatsbeginsel

Onderschat niet de impact van het nieuwe Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg | Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen
Mei’21 – Een artikel met adviezen over het implementatietraject Woonplaatsbeginsel.
Link Artikel

In 5 stappen starten met het Nieuwe Woonplaatsbeginsel | Quoratio – Sociaal Domein & Uitkeringen
Maart’21 – In 5 stappen wordt uitgelegd hoe jij je kan inlezen in de Implementatie van het Nieuwe Woonplaatsbeginsel.
Link Stappenplan

2. Projectdocumentatie

Dataset Gegevensoverdracht | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Juni’21, 6 + 5 + 9 pagina’s – Vanaf 1 juli ’21 tot 1 april ’22 is er voor de gegevensoverdracht een voorziening beschikbaar via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). In de toelichting wordt uiteengezet hoe de gegevens bij het GGk moeten worden aangeleverd. Aanvullend hierop is in juni een testplan gepubliceerd en de handleiding voor de transporttool.
Download Toelichting
Download Voorbeeldbestand
Download Testplan
Download Handleiding Transporttool

Invulformat Praktijkproef | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Juni’21, 4 pagina’s – In het invulformat staat vermeld welke gegevens moeten worden verzameld voor de uitzoekklus. Inmiddels zijn er meerdere versies gepubliceerd. Controleer of er gebruik wordt gemaakt van het juiste format! In juni is er ook een memo gepubliceerd ter verduidelijking van beschikkingen en toewijzingen en een ondersteunende infographic m.b.t. het uitzoeken van de jeugdigen.
Download Invulformat
Memo Beschikking & Toewijzing
Download Infographic Uitzoeken Jeugdigen

Q&A Woonplaatsbeginsel | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Juni ’21, 35 pagina’s – Q&A met de antwoorden op alle vragen die tot dusver zijn gesteld over het Woonplaatsbeginsel.
Download Q&A Woonplaatbeginsel

Convenant Woonplaatsbeginsel | VNG
Juni’21, 5+ 3 pagina’s – Begin juni is het nieuwe convenant Woonplaatsbeginsel gepubliceerd en voorgelegd aan de gemeenten.
Download Convenant Woonplaatsbeginsel
Download Ledenbrief VNG Convenant Woonplaatsbeginsel

Routekaart implementatie nieuw woonplaatsbeginsel | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Maart’21, 5 pagina’s – Een routekaart voor zowel gemeenten en zorgaanbieders op gedeeld in 4 fases.
Download Routekaart

Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Februari’21, 5 pagina’s – Een uitwerking van het stappenplan om een selectie te maken van de jeugdigen
Download Stappenplan

Notitie: Toepassen WPB op huidige populatie| Ketenbureau i-Sociaal Domein
Januari ’21, 4 pagina’s – Een toelichting over hoe het Woonplaatsbeginsel moet worden toegepast op de huidige populatie.
Download Notitie

Notitie: Toepassen WPB op nieuwe instroom| Ketenbureau i-Sociaal Domein
Januari ’21, 4 pagina’s – Een toelichting over hoe het Woonplaatsbeginsel moet worden toegepast op de nieuwe instroom.
Download Notitie

Het implementatieplan ‘Wijziging woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet’ (versie 1.0) | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Oktober ’20, 21 pagina’s – De kaders, wijze van aansturing en uitvoering, de fasering en aanpak, de communicatie en de procesbeschrijving van de transporttool.
Download Implementatieplan

3. Definitie Woonplaatsbeginsel

Voorbeelden over de uitslag bij het nieuwe woonplaatsbeginsel | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Datum onbekend, 14 pagina’s – Uitwerking van 44 situaties bij de toepassing van het nieuwe Woonplaatsbeginsel.
Download voorbeeld

Factsheet over uitleg aansluitend verblijf | VWS
Februari’21, 2 pagina’s – Een uitleg over de definitie aansluitend verblijf.
Download Factsheet

4. Webinars

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 23-3-2021 | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Maart’21, 32 slides – In de presentatie staat de laatste update vanuit het Ketenbureau i-Sociaal Domein richting gemeenten en zorgaanbieders. Via de link is de video op Youtube terug te zien. De Q&A wordt binnen een week verwacht.
Download Presentatie
Opname Webinar
Download Q&A

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 9-2-2021 | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Feb’21, 31 slides – In de presentatie staat de eerste update in 2021 vanuit het Ketenbureau i-Sociaal Domein richting gemeenten en zorgaanbieders. Via de link is de video op Youtube terug te zien. De Q&A is op 25 februari gepubliceerd en geeft inzicht in de meeste recente antwoorden vanuit de projectorganisatie.
Download Presentatie
Opname Webinar
Download Q&A

Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 9-2-2021 | Landelijk Softwareleveranciersoverleg (SLO)
Feb’21, 33 slides +3 pagina’s – Op 9 februari zijn softwareleveranciers binnen het Sociaal Domein ge├»nformeerd over de implementatie van het Woonplaatsbeginsel.
Download Presentatie
Download Q&A

5. Begroting 2022

Compensatieregeling | VNG
Mei’21, 3 + 4 pagina’s – Toelichting op de compensatieregelingen waarbij Woonplaatsbeginsel onbekend is en wanneer er sprake is van een sterke kostenstijging van het jeugdhulpverbruik.
Download Compensatieregeling Woonplaatsbeginsel Onbekend
Download Compensatieregeling Onderbreking Financieringssystematiek Voogdij en 18+

Simulatie CBS Vernieuwd Woonplaatsbeginsel | CBS & VNG
Mei’21, databestand – Het CBS heeft in mei 2021 een vernieuwd databestand gepubliceerd met een simulatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel. Maart 2021 heeft de VNG een handreiking geschreven voor een grove bepaling van het Jeugdbudget 2022 op basis van deze simulatie.
Download Simulatie (publicatie mei 2021)
Download Kosten 18+ & Voogdij (publicatie mei 2021)
Download Simulatie (Publicatie mei 2020)
Download Handreiking

Toelichting verdeelvoorstel en samenvatting t.b.v. adviesaanvraag ROB | BZK
Jan’21, 35 +31 pagina’s – Het nieuwe Woonplaatsbeginsel heeft invloed op het nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds en wordt daarom diverse keren in het verdeelvoorstel benoemd. In de bijlage van het voorstel (pagina 4-10) is een inschatting gemaakt van de impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel per gemeente.
Download Voorstel
Download Bijlage Voorstel

6. Ervaringen

Aan de slag met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd | VNG
December ’20, 1 pagina – Gemeenten Voorst en Gemeente Amsterdam delen hun ervaring tot dusver met de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
Naar website VNG

Referentiegroep 11 november | Ketenbureau i-Sociaal Domein
November’20, 14 slides – De presentatie van een online bijeenkomst van de referentiegroep. Agenda punten: mededelingen, werkwijze toepassen nieuwe woonplaatsbeginsel, realisatie zorgcontinuering en een vooruitblik.
Download Presentatie

7. Zorgcontractering

Notitie ‘Issues Contractering’ | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Maart’21, 4 pagina’s – Vanuit het Taskforce zorgcontractering is er een eerste notitie gepubliceerd over de issues rondom zorgcontractering. Het advies wordt de komende periode verder geconcretiseerd.
Download Notitie

8. Wetsvoorstel Woonplaastbeginsel

Implementatieadvies woonplaatsbeginsel (versie 0.2) | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Januari ’20, 7 pagina’s – Onderbouwing van het voorafgaande onderzoek en een toelichting op de gegeven conclusies en adviezen.
Download Implementatieadvies

Memo VNG Informele consultatie | VNG
April ’20, 5 pagina’s – Informele consultatie gericht aan aan de gemeenten.
Download Memo

9. Handleiding Stroomschema Toewijzingstool

Handreiking stroomschema 2.0 | QuoratioSociaal Domein & Uitkeringen
Januari ’21, 3 pagina’s – Toelichting op onze toewijzingstool
Handreiking Stroomschema