FAQ

Hier vind je veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het is ook mogelijk om te sorteren op een categorie. Staat jouw vraag er nog niet tussen? Mail ons en wij proberen de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact

Antwoord: Nee, beiden zijn vormen van verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Nee, maar voor jeugdigen onder voogdij moet worden uitgezocht in welke gemeente zij ingeschreven stonden tijdens de start van (aaneengesloten) verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: In het geval van een verhuizing waarbij alleen sprake is van één of meerdere vormen van ambulante jeugdzorg, wordt de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Dit geldt direct vanaf de dag dat de verhuizing officieel gemeld en geregistreerd is, zoals bedoeld in de Wet BRP. De zorg moet dan worden overgedragen van de oude naar de nieuwe gemeente en de zorgaanbieder(s) moeten worden geïnformeerd.

Voor alle duidelijkheid, als er naast ambulante zorg ook zorg met verblijf is, dan is er sprake van aansluitend verblijf en blijft dezelfde gemeente verantwoordelijk. Zie hiervoor ook de Factsheet uitleg aansluitend verblijf.

Antwoord: Onder het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar het woonadres van de gezagsdrager. Hierdoor is de gemeente waar de zorg met verblijf wordt verleend financieel verantwoordelijk bij voogdij of in de periode 18 tot 23 jaar. Het uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel is dat de gemeente waar de jeugdige met zijn woonadres staat ingeschreven (BRP) verantwoordelijk is. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt: de gemeente waar de jeugdige voorafgaand aan een (of meerdere aaneengesloten) verblijfstraject(en) zijn woonadres had volgens de BRP, is verantwoordelijk.

Categorie: Proces

Antwoord: Dag 1 van een zorgtraject met verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Wanneer een jeugdige zowel ambulante zorg als zorg met verblijf ontvangt, dan is zorg met verblijf leidend. Dit gaat dus via dezelfde route als voor een jeugdige die alleen zorg met verblijft heeft. De gemeente die als verantwoordelijke wordt aangewezen volgens de zorg met verblijf, is onder het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk voor zowel de ambulante zorg als de zorg met verblijf. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt niet verdeeld over meerdere gemeenten.

Antwoord: Pleegzorg en gezinshuiszorg zijn beiden vormen van verblijf. De startdatum is dan de eerste vorm van zorg met verblijf, erbij van uitgaande dat dit aaneengesloten zorg is geweest.

Categorie: Proces

Antwoord: Het gezag is niet relevant binnen het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het woonadres van de jeugdige bij de start van (aaneengesloten) verblijf bepaalt de verantwoordelijke gemeente.

Categorie: Proces

Antwoord: De verantwoordelijke gemeente wordt op een andere manier bepaald voor ambulante zorg dan voor zorg met verblijf. Als een jeugdige zorg met verblijf ontvangt, wordt hij/zij (soms) ingeschreven op het adres van de verblijf locatie in de BRP. Dit adres kan zich in een andere gemeente bevinden dan de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk vandaan komt.

Categorie: Proces

Antwoord: Betrokken partijen vinden dat deze keuze het dichtstbij de geest van de wet ligt. Het is bij het uitzoeken van de populatie wel handig om te bedenken dat er bij de implementatie vanuit wordt gegaan dat de woonplaatsgeschiedenis leidend is. Dit betekent dat het uitzoekwerk niet gericht is op het vinden van de de startdatum zorg, maar er vanuit wordt gegaan dat wanneer een jeugdige weg verhuisde van het adres van de ouders, de verblijfszorg van start is gegaan.

Categorie: Impact

Antwoord: Omdat het niet mogelijk is hier een goed verdeelmodel voor te creëren.

Categorie: Impact

Antwoord: De startdatum van het (aaneengesloten) verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Ja, het gaat over de jeugdigen die vallen onder de Jeugdwet.

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Het gaat in dit geval om doorlopend verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Nee, dit is niet relevant voor het bepalen van de verantwoordelijkheid. Om de verantwoordelijke gemeente te bepalen voor een jeugdige met ambulante zorg, wordt er onder het nieuwe woonplaatsbeginsel gekeken naar het woonadres van de jeugdige in de BRP. Als de jeugdige verhuist naar een andere gemeente, wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdige dus ook overgedragen naar de nieuwe gemeente.

Antwoord: Dagbehandeling valt onder ambulante zorg.

Categorie: Proces

Antwoord: Totdat er geen sprake meer is van jeugdhulp met verblijf. Dit kan zijn tot maximaal 23 jaar of tot het moment dat de bekostiging vanuit de Jeugdwet wordt beëindigd. Het kan wel zijn dat het verblijf doorgaat, maar nu vanuit een andere financieringsstroom (bv WMO, WLZ) wordt betaald.

Categorie: Proces

Antwoord: Vanuit het ministerie van VWS is er een protocol waarmee de gemeente uiteindelijk de verantwoordelijke gemeente vaststelt indien er sprake is van een geheim adres. Eerst wordt gekeken of het woonadres, of als alternatief het verblijfadres van de moeder op de geboortedag van het kind, bekend is. Zo ja, dan is die gemeente verantwoordelijk. Als deze niet bekend is, dan wordt de ware verblijfplaats bekeken en is die gemeente verantwoordelijk. Als hieruit volgens de gemeente een “oneerlijke” situatie ontstaat, dan staat het die gemeente vrij om in overleg de jeugdige alsnog bij een andere gemeente onder te brengen. De eerstverantwoordelijke gemeente blijft financieel verantwoordelijk totdat dit is geregeld. Het is verboden om naderhand bij de zorgaanbieder geld terug te vorderen.

Categorie: Privacy/AVG

Antwoord: Zie hiervoor de toelichting Proces contractering t.b.v. Woonplaatsbeginsel bij documentatie.

Categorie: Proces

Antwoord: Er wordt zo ver teruggekeken als mogelijk/nodig is. Hier is geen limiet aan verbonden.

Categorie: Impact

Antwoord: Als een Nederlandse gemeente voor de zorg verantwoordelijk is, dan geldt hetzelfde als voor geleverde zorg binnen Nederland.

Als een jeugdige een indicatie heeft die doorloopt in 2022 dan is de huidige gemeente nog verantwoordelijk voor het bepalen van het PGB. Als de jeugdige na 1-1-2022 moet worden overgedragen, dan dient de nieuwe gemeente dit budget over te nemen. Hier geldt dezelfde overgangsbepaling als bij Zorg in Natura.

Antwoord: Dit kan de zorgaanbieder op geen enkele manier achterhalen. De verantwoordelijkheid om de verantwoordelijke gemeente vast te stellen (de zogenaamde “uitzoekplicht”) ligt bij de gemeente. Om dit goed te faciliteren wordt dit meegenomen in de nieuwe release van de i-standaarden (iJW 3.0) de mogelijkheid komt de daarvoor benodigde informatie uit te wisselen tussen gemeente en zorgaanbieder. Een zorgaanbieder kan dan een verzoek tot toewijzing indienen bij de gemeente waarvan zij vermoeden (op basis van de op dat moment beschikbare informatie) dat deze gemeente verantwoordelijk zal zijn. De gemeente ontvangt dit verzoek en moet dan vaststellen of zij de aangewezen gemeente zijn. Indien dit het geval is dan wordt dit bevestigd naar de zorgaanbieder. Als het de verkeerde gemeente betreft dan koppelt de gemeente dit ook terug, inclusief bij welke gemeente de zorg wel thuishoort. Daarna wordt er een proces gestart (dit dient nog uitgewerkt te worden) waarmee de zorgaanbieder met de andere gemeente de zorg in kan regelen. Dit kan uiteraard wat extra complexiteit opleveren als het een gemeente betreft waarmee de zorgaanbieder geen contract heeft; hiervoor komen handreikingen.

Categorie: Privacy/AVG

Antwoord: Deeltijdpleegzorg is expliciet benoemd als zorg met verblijf in de memorie van toelichting, dus moet als zodanig gezien worden. Gemeenten kunnen wel in onderling overleg vaststellen da het logischer is om de financiering van de zorg anders te beleggen. Wettelijk mag dit.

Categorie: Verblijf

Antwoord: Er is sprake van aaneengesloten verblijf als de jeugdige doorgaat met de zorg met verblijf. Er is geen sprake van aaneengesloten verblijf wanneer er een stop wordt ingevoerd of als er een gat is vanwege administratieve redenen.

Categorie: Proces

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact