Gemeenten

Positieve doorwerking

Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat zorgen voor meer duidelijkheid. Zo zal er na de implementatie er minder discussie zijn over de financiële verantwoordelijkheid. Het zorgt voor administratieve lastenverlichting en daarmee betere zorg, vastlegging en rechtmatigheid. Ook voorkomt het negatieve prikkels op het vlak van de huisvesting van jeugdzorgaanbieders binnen de gemeentegrenzen.

Financiële consequenties

Gemeenten hebben de kanttekening gemaakt dat een definitie zonder toevoeging van een termijn een negatieve doorwerking heeft. Dit kan leiden tot situaties waar gemeenten langdurig verantwoordelijk blijven voor de zorg en ondersteuning van jeugdigen die niet woonachtig zijn binnen de eigen gemeente. Het woonplaatsbeginsel kan hierdoor een negatieve impact hebben op de gemeentelijke begroting. Ook volgt er per 2022 een nieuwe herverdeling van het jeugdzorgbudget welke is gebaseerd op de CBS simulatie die in mei/juni wordt gepubliceerd. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kan zo voor gemeenten behoorlijke financiële consequenties hebben.

Stappenplan gemeenten

In het implementatietraject hebben gemeenten de leidende rol. Zorgaanbieders zijn hierdoor sterk afhankelijk van gemeenten. Gemeenten moeten nu de volgende stappen zetten:

  1. Inventariseer voor 1 juli de verwachte jeugdzorgpopulatie voor januari 2022 op persoonsniveau.
  2. Bepaal per jeugdigen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de financiering van de jeugdzorg.
  3. Bereid de administratieve overdracht goed voor en faciliteer en begeleid deze zorgvuldig.
Aanpak Implementatie Woonplaatsbeginsel

De implementatie van het Woonplaatsbeginsel is een omvangrijk project. Zo is het verstandig om de backoffice, consulenten, beleid, zorgcontractering, functioneel beheer en bedrijfsvoering hierbij te betrekken. Het is daarom van belang om tijdig te starten en gestructureerd te werk te gaan. Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen kan hier op verschillende manieren bij ondersteunen:

Projectmanagement: Onze projectmanagers nemen de leiding en zorgen voor een succesvolle implementatie.
Aanpassen instroomproces: Wij helpen met het beschrijven en inrichten van de processen voor bijvoorbeeld de instroom en uitstroom van jeugdigen.
Tijdelijke ondersteuning: Met de inzet van onze trainees en consultants helpen we bij de uitzoekklus, de voorbereiding van de administratieve verhuizing en de controle van de nieuwe instroom.
Quickscan: Met onze Quickscan helpen wij gemeenten binnen enkele dagen inzicht te krijgen in de Jeugdpopulatie en de impact te bepalen van het nieuwe woonplaatsbeginsel.