Deeltijdpleegzorg is dat ook verblijf? Een jeugdige staat ingeschreven bij moeder. Gemeente heeft een beschikking afgegeven voor deeltijdpleegzorg. Valt deze jeugdige ook onder verblijf (terwijl jeugdige bij moeder staat ingeschreven)?

Antwoord: Deeltijdpleegzorg is expliciet benoemd als zorg met verblijf in de memorie van toelichting, dus moet als zodanig gezien worden. Gemeenten kunnen wel in onderling overleg vaststellen da het logischer is om de financiering van de zorg anders te beleggen. Wettelijk mag dit.

Categorie: Verblijf